Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho ΔABC có AB=BC AM là tia phân giác của góc A, M∈BC Chứng minh: a, ΔAMB= ΔAMC b, M là trung điểm của BC

Toán Lớp 7: Cho ΔABC có AB=BC
AM là tia phân giác của góc A, M∈BC
Chứng minh: a, ΔAMB= ΔAMC
b, M là trung điểm của BC
c, AM ⊥ BC

Comments ( 1 )

 1. xét tam giác AMB và tam giác AMC có:
  AM cạch chung
  AB=AC (gt)
  MB=MC (gt)
  =>Tam giác AMB = tam giác AMC (c-c-c)
  b, Ta có:Tam giác AMB = tam giác AMC(cmt)
  =>MB=MC( 2 cạnh tương ứng)
  mà M thuộc BC(gt)
  => M là trung điểm của BC
  c, Theo (a) thì hai tam giác bằng nhau suy ra góc M1 = M2 mà tổng hai góc này bằng 180o => M1 = M2 = 90o suy ra AM vuông góc với BC

  toan-lop-7-cho-abc-co-ab-bc-am-la-tia-phan-giac-cua-goc-a-m-bc-chung-minh-a-amb-amc-b-m-la-trung

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh