Toán Lớp 7: Biểu thức (xy^5)^3 bằng: A.x^ 3 y^15 B.x^3 y^5 C.xy^15 D.x^3 y^8 KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH CHỈ CẦN ĐÚNG

By Ðan Khanh

Toán Lớp 7: Biểu thức (xy^5)^3 bằng:
A.x^ 3 y^15
B.x^3 y^5
C.xy^15
D.x^3 y^8
KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH CHỈ CẦN ĐÚNG
Viết một bình luận