Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Biết x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1,x2 là hai giá khác nhau của x và y1,y2 là hai giá trị tương ứng của y. a,Tính x1 biết x2=3,y1

Toán Lớp 7: Biết x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1,x2 là hai giá khác nhau của x và y1,y2 là hai giá trị tương ứng của y. a,Tính x1 biết x2=3,y1=-3/5,y2=1/9
b,Tính x2,y2 biết y2-x2=-7,x1=5,y1=-2

Comments ( 1 )

 1. Gỉa sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận,  x1,x2 là hai giá trị khác nhau của x;  y1;y2 là hai giá trị tương ứng của y. Tính  x1,y1 biết  2y1+3×1=20;x2=−6;y2=3
  A  x1=10;  y1=-5
  B. x1=-5; y1=10
  C. x1=10;  y1=-5
  D. x1=10;  y1=5
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )