Toán Lớp 7: biết x/a = y/b = z/c = 3/7 (a,b,c khác 0) và 7x+6y+z=3a Tính tỉ số b/c

By Thanh THương

Toán Lớp 7: biết x/a = y/b = z/c = 3/7 (a,b,c khác 0) và 7x+6y+z=3a
Tính tỉ số b/c
Viết một bình luận