Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 4 : Cho ABC vuông tại A, lấy điểm E trên BC sao cho BE = BA. Gọi I là trung điểm của AE. a) Chứng minh    ABI EBI . b) Gọi D

Toán Lớp 7: Bài 4 : Cho
ABC
vuông tại A, lấy điểm E trên BC sao cho BE = BA. Gọi I là trung điểm của AE.
a) Chứng minh
   ABI EBI .
b) Gọi D là giao điểm của BI và AC. Chứng minh
   ABD EBD .
c) Chứng minh
DE BC  .
d) Chứng minh BD là đường trung trực của AE.
mọi người giúp em vẽ hình và giải bài này ạ

Comments ( 1 )

 1. a) Xét ΔABI và EBI, ta có:
  BI cạnh chung 
  BA=BE gt
  IA=IE ( I trung điểm AE)
  => ΔABI = EBI (c-c-c)
  b) Xét ΔABD và ΔEBD, ta có:
  BD cạnh chung
  BA=BE(gt)
  $\widehat{ABI}$ =$\widehat{EBI}$ ( ΔABI = EBI )
  => ΔABD = ΔEBD (c-g-c)
  c) Ta có 
  $\widehat{BAD}$ = $\widehat{BED}$ ( ΔABD = ΔEBD )
  mà góc $\widehat{BAD}$  = $90^{o}$
  => $\widehat{BED}$= $90^{o}$
  => DE⊥BC
  d) Ta có:
  $\widehat{AIB}$ + $\widehat{EIB}$ = $180^{o}$ ( 2 góc kề bù )
  $\widehat{AIB}$ = $\widehat{EIB}$ ( ΔABI = EBI )
  => $\widehat{AIB}$ = $\widehat{EIB}$ = $180^{o}$ :2 = $90^{o}$
  => BI⊥AE
  Mà I là trung điểm AE (gt)
  => BD là đường trung trực của AE

  toan-lop-7-bai-4-cho-abc-vuong-tai-a-lay-diem-e-tren-bc-sao-cho-be-ba-goi-i-la-trung-diem-cua-ae

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )