Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 2 trong đợt ủng hộ người dân bị cách ly do dịch bệnh covid-19 huyện A đã huy động được 2400 kg bao gồm cả gạo và rau xanh biết rằng

Toán Lớp 7: Bài 2 trong đợt ủng hộ người dân bị cách ly do dịch bệnh covid-19 huyện A đã huy động được 2400 kg bao gồm cả gạo và rau xanh biết rằng khối lượng gạo và rau xanh lần lượt tỉ lệ với 6 và 2 ai hỏi huyện A đã huy động được bao nhiêu kilôgam gạo và bao nhiêu kilôgam rau xanh.
Bài 3.cho hàm số y=f(x)=2/3x+5
A, tính f(0);f(-3).
B, tìm giá trị của x ứng với y=6.
Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = AC gọi h là trung điểm của BC
A, chứng minh tam giác AHB bằng tam giác AHC.b, chứng minh góc BAH = ACH.c, trên tia đối của tia AC lấy điểm e sao cho ae = BC D trên tia đối của tia CA lấy điểm f sao cho CF = AB chứng minh be = BF và CE vuông góc với BF

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 2
  Ta gọi khối lượng gạo và rau là x và y đk x,y < 2400
  Vì x, y có tỉ lệ là 6 và 2 và x+y=2400
  ta có x/6=y/2=x+y/6+2=2400/8=300
  +)x/6=300 suy ra x=1800 
  +)y/2=300 suy ra y=600
  Bài 3 y=f(x)=2/3x+5 
  x=0 thì y = 2/3.0+5=5
  x=-3 thì y= 2/3.-3+5=3
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )