Toán Lớp 7: `30/31xx(-7/5+3/15+(-7)/20)` Tính :))))))))

Toán Lớp 7: 30/31xx(-7/5+3/15+(-7)/20)
Tính :))))))))

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   = 3/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  30/31 × (-7/5 + 3/15 + (-7)/20)
  = 30/31 × (-84/60 + 12/60 + (-21)/60)
  = 30/31 × (-72/60 + (-21)/60)
  = 30/31 × (-93)/60
  = 1/1 × 3/2
  = 3/2

  Trả lời

Viết một bình luận