Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 1.Nếu hai góc trong một tam giác mà phụ nhau, thì tam giác đó là tam giác nào? A. Tam giác tù B. Tam giác vuông C. Tam giác nhọn D. Tam

Toán Lớp 7: 1.Nếu hai góc trong một tam giác mà phụ nhau, thì tam giác đó là tam giác nào?
A. Tam giác tù
B. Tam giác vuông
C. Tam giác nhọn
D. Tam giác có ba cạnh bằng nhau
2.Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong của tam giác đó.
B. Trong một tam giác vuông hai góc nhọn bù nhau.
C. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song thì hai góc trong cùng phía phụ nhau.
D. Đường trung trực của một đoạn thẳng thì nó vuông góc với đoạn thẳng đó.
3.Chọn khẳng định đúng
A. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.
B. Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giac đó bằng nhau.
C. Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong của tam giác.
D. Mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung trực.
4.Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh của hai tam giác là:
A. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
B. Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
C. Cả hai câu A, B đều đúng
D. Cả hai câu A, B đều sai

Comments ( 1 )

 1. 1.Nếu hai góc trong một tam giác mà phụ nhau, thì tam giác đó là tam giác nào?
  A. Tam giác tù
  B. Tam giác vuông
  C. Tam giác nhọn
  D. Tam giác có ba cạnh bằng nhau
  2.Khẳng định nào sau đây là đúng?
  A. Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong của tam giác đó.
  B. Trong một tam giác vuông hai góc nhọn bù nhau.
  C. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song thì hai góc trong cùng phía phụ nhau.
  D. Đường trung trực của một đoạn thẳng thì nó vuông góc với đoạn thẳng đó.
  3.Chọn khẳng định đúng
  A. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.
  B. Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giac đó bằng nhau.
  C. Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong của tam giác.
  D. Mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung trực.
  4.Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh của hai tam giác là:
  A. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
  B. Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
  C. Cả hai câu A, B đều đúng
  D. Cả hai câu A, B đều sai

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân