Toán Lớp 7: x+1 1 =–= — x-5 2 x-5 2

Toán Lớp 7: x+1 1
—–= —
x-5 2
x-5 2

TRẢ LỜI

Viết một bình luận