Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: vote5* cho ctlhn cho bn lm đầu tin nha hết đ mtc Học sinh khối 6 của trường A xếp hàng 4, hàng 5 hay hàng 6 đều thừa 1 người. Biết sốhọ

Toán Lớp 6: vote5* cho ctlhn cho bn lm đầu tin nha hết đ mtc
Học sinh khối 6 của trường A xếp hàng 4, hàng 5 hay hàng 6 đều thừa 1 người. Biết sốhọc sinh nằm trong khoảng từ200 đến 300 bạn, tìm sốhọc sinh.

Comments ( 2 )

 1. Gọi số học sinh là a
  a : 4 (dư 1) = > a – 1 chia hết cho 4
  a : 5 (dư 1) = > a – 1 chia hết cho 5
  a : 6 (dư 1 ) => a – 1 chia hết cho 6
  => a – 1 là BC (4,5,6)
  4 = $2^{2}$ 
  5 = 5
  6 = 2 . 3
  BCNN(5,6) = 5 . $2^{2}$ . 3 = 60
  a – 1 = {60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300 ; …..}
  a = {61 ; 121 ; 181 ; 241 ; 301 ;
  ……}
  mà 200 < a < 300
  => a = 241 
  ⇒vậy số học sinh khối 6 là 241 hs

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khanh