Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tính chu vi và diện tích d) Hình thoi có cạnh 5 cm, độ dài hai đường chéo là 6 cmv à 8 cm . e) Hình bình hành có độ dài hai cạnh là 10

Toán Lớp 6: Tính chu vi và diện tích
d) Hình thoi có cạnh 5 cm, độ dài hai đường chéo là 6 cmv à 8 cm .
e) Hình bình hành có độ dài hai cạnh là
10 cm
và 14 cm, chiều cao 8 cm

Comments ( 2 )

 1. d) Vì 4 cạnh của hình thoi bằng nhau nên :
  Chu vi hình thoi là :
  5 xx 4 = 20  ( cm)
  Diện tích hình thoi là :
  1/2. 6. 8 = 24  ( cm^2)
  Đáp số : Chu vi : 20 cm
                Diện tích : 24 cm^2
  e) Chu vi hình bình hành là :
  ( 10 + 14) xx 2 = 48  ( cm)
  Diện tích hình bình hành là :
  TH1 :10 xx 8 = 80  ( cm^2)
  TH2 : 14 xx 8 = 112 ( cm^2)
  Đáp số : Chu vi : 48 cm
               Diện tích : TH1 : 80 cm^2
                                  TH2 : 112 cm^2
   

 2. d) Chu vi hình thoi đó là:
  5 . 4 = 20 (cm)
  Diện tích hình thoi đó là:
  (6 . 8) : 2 = 24 (cm^2)
  Đ/S: Chu vi: 20cm
  Diện tích: 24cm^2
  e) Chu vi hình bình hành là:
  (10 + 14) . 2 = 48 (cm)
  Diện tích hình bình hành là:
  8 . 14 = 112 (cm^2)
  Đ/S: Chu vi: 40cm
  Diện tích: 112cm^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )