Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm ƯCLN của: a) 4n+ 5 và n+1 b) 3n +7 và 2n +1 c) n-3 và 2n-1. Khó quá,giúp với!!!!

Toán Lớp 6: Tìm ƯCLN của:
a) 4n+ 5 và n+1
b) 3n +7 và 2n +1
c) n-3 và 2n-1.
Khó quá,giúp với!!!!

Comments ( 2 )

 1. a) gọi ƯCLN ( 4n+5,n+1)=d (d∈Z)

  Ta có 

  4n+5 chia hết d

  n+1 chia hết d

  ⇒4(n+1) chia hết cho d

  ⇒(4n+5)-4(n+1) chia hết cho d

  ⇒ ( 4n+5)-(4n+4) chia hế cho d

  ⇒ 4n+5-4n-4 chia hết cho d

  ⇒ 1 chia hết cho d

  ⇒ d ∈ Ư (1) ={1;-1}

  b)Gọi ƯCLN ( 3n +7 ,2n+1) là d ( d∈Z)

  Ta có :

  3n+7 chia hết cho d

  2n+1 chia hết cho d

  ⇒2(3n+7) chia hết cho d

  ⇒3(2n+1) chia hết cho d

  ⇒2(3n+7)-3(2n+1)  chia hết cho d

  ⇒(6n+14)-(6n+3) chia hết cho d

  ⇒ 6n+14-6n-3 chia hết cho d

  ⇒11 chia hết cho d

  ⇒ d∈{11;-11}

  c)Gọi ƯCLN(n-3,2n-1) là d ( d∈Z)

  ⇒2(n-3) chia hết cho d

  ⇒2n -6 chia hết cho d

  ⇒ (2n-1)-(2n-6) chia hết cho d

  ⇒ 2n-1-2n+6 chia hết cho d

  ⇒ 5 chia hết cho d

  ⇒ d∈{5;-5}

  Vậy ƯCLN là 5 và -5 

  còn mấy phần kia bạn tự đáp số nhé

 2. a) ƯCLN ( 4n+5,n+1) là d (d∈Z)

  Ta có 

  4n+5 chia hết d

  n+1 chia hết d

  4(n+1) chia hết  d

  (4n+5)-4(n+1) chia hết  d

   ( 4n+5)-(4n+4) chia hế d

   4n+5-4n-4 chia hết cho d

   1 chia hết cho d

   d ∈ Ư (1) ={1;-1}

  Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )