Toán Lớp 6: Tìm x thuộc N biết a,6 chia hết (x+1) b,18 chia hết (2x+1) c,(x+10) chia hết (x+3) d,(2x+9) chia hết (x+3)

By Hiểu Vân

Toán Lớp 6: Tìm x thuộc N biết
a,6 chia hết (x+1)
b,18 chia hết (2x+1)
c,(x+10) chia hết (x+3)
d,(2x+9) chia hết (x+3)




Viết một bình luận