Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên a lớn nhất sao cho 18:a,45:a,135:a Và tìm lun ước chung lớn nhất, ai xog trước cho 5 sao

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên a lớn nhất sao cho 18:a,45:a,135:a
Và tìm lun ước chung lớn nhất, ai xog trước cho 5 sao

Comments ( 2 )

 1. Vì 
  18\vdotsa
  45\vdotsa
  135\vdotsa
  a lớn nhất
  ->a\in ƯCLNN(18;45;135)
  Ta có:
  18=2. 3^2
  45=3^2. 5
  135=3^3. 5
  ->ƯCLNN(18;45;135)=3^2=9
  Vậy a=9

 2. Giải thích và các bước giải :
  Số tự nhiên a lớn nhất cần tìm chính là ƯCLN (18,45,135)
  Phân tích ra thừa số nguyên tố, ta có :
  18=2.3²
  45=3².5
  135=3^5.5
  Do đó, ƯCLN (18,45,135)=3²=9
  Vậy a=9

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )