Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên a lớn nhất biết 420:a;700:a

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên a lớn nhất biết 420:a;700:a

Comments ( 2 )

 1. Vì 420 \vdots a,700 \vdots a và a lớn nhất
  =>a=ƯCLN(420,700)
  Ta có:
  420=2^2 .3.5 .7
  700=2^2 . 5^2 . 7
  =>ƯCLN(420,700)=2^2.  5. 7=140  
  Vậy a=140
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  420:a⇒a là Ư của 420;  700:a⇒a LÀ Ư CỦA 720
  số tự nhiên a lớn nhất
  ⇒a là ƯCLN(420.720)
  700=2².5.7
  420=2².5.3.7
  ƯCLN(420.720)=2².5.7=140
  ⇒a=140
  →→cho xin hay nhất ạ←←

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )