Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x biết: a,x+(x+1)+(x+2)+…+2006+2007=2007 b,2000+1999+…+x+1+x=2000

Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x biết:
a,x+(x+1)+(x+2)+…+2006+2007=2007
b,2000+1999+…+x+1+x=2000

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,x+(x+1)+(x+2)+…+2006+2007=2007
  ( x + x + x + … + x ) + ( 1 + 2 + 3 + … + 2006 + 2007 ) = 2007
  2007x + 2015028 = 2007
  2007x = 2007 – 2015028
  2007x = -2013021
  x = ( -2013021 ) : 2007
  x = -1003
   ⇒ x = -1003
  b) 2000 + ( 199 + x ) + ( 198 + x ) + … + ( x + 1 ) + x = 200
  ( x + x + x + … + x + x ) + ( 1 + 2 + … + 198 + 199 + 2000 ) = 200
  200x + 2001000 = 200
  200x = 200 – 2001000
  200x = -2000800
  x = ( -2000800 ) : 200
  x = -10004
  ⇒ x = -10004

  Trả lời
 2. a,x+(x+1)+(x+2)+…+2006+2007=2007
  = ( x + x + x +…+ x ) + ( 1 + 2 + 3 + .. + 2007 )
  +  Xét :  1 + 2 + 3 + .. + 2007 có số số hạng là : (2007 -1 ) : 1 + 1 = 2007 ( số hạng )
  Tổng của dãy là : 
   $\frac{(2007 + 1) . 2008}{2}$ =2015028
  =>  = ( x + x + x +…+ x ) + 2015028 
        = 2007x + 2015028
  =>2007x = -2013021
  x = ( -2013021 ) : 2007
  b,2000+1999+…+x+1+x=2000
  = ( x + x +x +…+x) + ( 2000 + 1999 + ..+1 )=2000
  = 200x + 2001000 = 2000
  => x = -995
   

  Trả lời

Viết một bình luận