Toán Lớp 6: Tìm bội chung nhỏ nhất của 15 và 54. Từ đó, hãy tìm các bội chung nhỏ hơn 1000 của 15 và 54.

Toán Lớp 6: Tìm bội chung nhỏ nhất của 15 và 54. Từ đó, hãy tìm các bội chung nhỏ hơn 1000 của 15 và 54.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm bội chung nhỏ nhất của 15 và 54. Từ đó, hãy tìm các bội chung nhỏ hơn 1000 của 15 và 54.”

 1. $\text{Ta có 15 = 3.5}$
  $\text{54 = 2.$3^3$}$
  $\text{BCNN(15,54) = 2.$3^3$.5 = 270}$
  $\text{BC(15,54) = B(270) = {0; 270; 540; 810; 1080;….}}$
  $\text{Các bội chung nhỏ hơn 1000 của 15 và 54 là: 0; 270; 540; 810}$
  $\text{Vậy BCNN(15,54) = 270}$
  $\text{Các bội chung nhỏ hơn 1000 của 15 và 54 là: 0; 270; 540; 810}$
  $\textit{HỌC TỐT NHA!}$
  $\textit{Thanhnhung}$

Viết một bình luận