Toán Lớp 6: tìm x biết (2x – 1) mũ 3 = 3 mũ 5 + 100

Toán Lớp 6: tìm x biết (2x – 1) mũ 3 = 3 mũ 5 + 100

TRẢ LỜI

Viết một bình luận