Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm x: x – (-42) = 30 làm nhanh nha mình cần gấp lắm

Toán Lớp 6: Tìm x: x – (-42) = 30 làm nhanh nha mình cần gấp lắm

Comments ( 2 )

 1. x – (-42) = 30
  => x + 42 = 30
  => x = 30-42
  => x = -12
  Vậy x = -12
  @Sú

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x – (-42) = 30
  ⇒ x = 30 + (-42)
  ⇒ x = 30 – 42
  ⇒ x = -12
  Vậy x = -12

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )