Toán Lớp 6: There are 30 fish a person can catch $\dfrac{1}{5}$ fish. How many fish did he catch and how many fish are left? Toán tiếng anh+dịch

Toán Lớp 6: There are 30 fish a person can catch $\dfrac{1}{5}$
fish. How many fish did he catch and how many fish are left?
Toán tiếng anh+dịch

0 bình luận về “Toán Lớp 6: There are 30 fish a person can catch $\dfrac{1}{5}$ fish. How many fish did he catch and how many fish are left? Toán tiếng anh+dịch”

 1. Có 30 con cá một người câu được 1/5 con cá. Người đó đã bắt được bao nhiêu con cá và còn lại bao nhiêu con cá?
  Người đó bắt được số con cá là
  30 x 1/5 = 6 ( con ) 
  Người đó còn số con cá là 
  30 – 6 = 24 ( con ) 

 2. Dịch đề: Có 30 con cá, một người đã câu được 1/5 số cá đó. Hỏi người đó câu được bao nhiêu con cá và còn lại bao nhiêu con cá?
  Bài giải:
  Số cá người đó câu được là:
  30 : 5 = 6 (con)
  Còn lại số con cá là:
  30 – 6 = 24 (con)
  Vậy người đó câu được 6 con cá và còn lại 24 con cá.

Viết một bình luận