Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Số học sinh của một trường là số có 3 chữ số và lớn hơn 900 mỗi lần xếp hàng 3 , 4 , 5 đều đủ . Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh

Toán Lớp 6: Số học sinh của một trường là số có 3 chữ số và lớn hơn 900 mỗi lần xếp hàng 3 , 4 , 5 đều đủ . Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh

Comments ( 2 )

 1. Gọi số học sinh của trường đó là a (a∈N*, 900<a<1000)
  Theo bài ra ta có:
              a ⋮ 3 ; a ⋮ 4 ; a ⋮ 5
  ⇒ a∈BC(3,4,5)
  3 = 3
  4 = 2²
  5 = 5
  ⇒ BCNN(3,4,5) = 3.2².5 = 60
  Bội của 60 là: 0; ±60; ±120; ±180;…; ±900; ±960; ±1020;…
  BC(3,4,5) = {0; ±60; ±120; ±180;…; ±900; ±960; ±1020;…}
  Mà 900<a<1000 nên a = 960
  Vậy trường đó có 960 học sinh.
   

 2. Gọi a là số học sinh của trường đó.(a \in NN*  ; a>900)
  Vì mỗi lần xếp hang 3;4;5 đều vừa đủ
  => a chia hết cho 3;4;5
  => a \in BC(345)
  3=3
   4=2^2
  5=5
  BCN N(3,4,5)=3 . 2^2 . 5 =60
  =>BC(3,4,5)={0;60;120;180;240;300;360;…;960;1020}
  Mà a>900
  nên a= 960
  Vậy số học sinh của trường đó là 960 hs
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hoa