Toán Lớp 6: số học sinh của lớp 7a, 7b, 7c, 7d tỉ lệ với các số 9, 11, 13, 3. tìm số học sinh của mỗi lớp biết tổng số học sinh 4 lớp lá 360

By Uyên Thi

Toán Lớp 6: số học sinh của lớp 7a, 7b, 7c, 7d tỉ lệ với các số 9, 11, 13, 3. tìm số học sinh của mỗi lớp biết tổng số học sinh 4 lớp lá 360
Viết một bình luận