Toán Lớp 6: Phân tích các số ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số 51;75;80;540;256;180;840;150 Giúp e ạ!

Toán Lớp 6: Phân tích các số ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số 51;75;80;540;256;180;840;150
Giúp e ạ!

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Phân tích các số ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số 51;75;80;540;256;180;840;150 Giúp e ạ!”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 51 = 3. 17;  75 = 3. 5 mũ 2; 80 = 2 mũ 4. 5; 540 = 2 mũ 2. 3 mũ 3. 5; 256 = 2 mũ 8; 180 = 2 mũ 2. 3 mũ 3. 5; 840 = 2 mũ 3. 3. 5. 7; 150 = 2. 3. 5 mũ 2
  b) Ư(51) = { 1; 3; 17; 51 }
      Ư(75) = { 1; 3; 5; 15; 25; 75}
      Ư(80) = { 1; 2; 4; 5; 8; 10; 16; 20; 40; 80}
      Ư(540) = { 1; 2; 3; 5; 6; 9; 60; 90; 108; 180; 270; 540}
      Ư(256) = { 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256}
      Ư(180) = { 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 12; 15; 18; 20; 30; 36; 60; 180}

  Trả lời

Viết một bình luận