Toán Lớp 6: một hình thang có đấy bé bằng 3*5 đáy lớn và chiều cao bằng 23m người ta mở rộng hình thang thì ra được hình chữ nhật có diện tích là 4

By Thu Giang

Toán Lớp 6: một hình thang có đấy bé bằng 3*5 đáy lớn và chiều cao bằng 23m người ta mở rộng hình thang thì ra được hình chữ nhật có diện tích là 414m vuông. Tính diện tích hình thang ban đầu
Viết một bình luận