Toán Lớp 6: mik cần giúp bài này trong 5 phút ạ ai trả lời trc mik sẽ cho hay nhất a) 1/3 – x = 2,5 b) 3 1/3x + 6 3/4 = -9,5 c) 17/2 –

Toán Lớp 6: mik cần giúp bài này trong 5 phút ạ
ai trả lời trc mik sẽ cho hay nhất
a) 1/3 – x = 2,5 b) 3 1/3x + 6 3/4 = -9,5 c) 17/2 – |2x – 3/4| = -7/4

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a) 1/3 – x = 2,5
               x =1/3-2,5
               x =-13/6
       Vậy x =-13/6
  b) 3/ 1/3x + 6 /3/4 = -9,5
         10/3.x+27/4    =-9.5
         10/3.x              =-9.5-27/4
         10/3.x               =-65/4
                 x               =-65/4:10/3
                 x               =-39/8
    Vậy x =-39/8
  c,17/2 – |2x – 3/4| = -7/4
                |2x – 3/4| = 17/2-(-7)/4
                |2x – 3/4| =41/4
    2x – 3/4=41/4         hoặc 2x – 3/4=(-41)/4
           2x  =41/4+3/4 hoặc          2x= (-41)/4 +3/4
           2x  =11             hoặc          2x=-19/2
             x  =11:2          hoặc            x=-19/2:2
             x  =11/2          hoặc            x=-19/4
   Vậy x  =11/2    hoặc      x=-19/4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. a)
  1/3-x=2,5
  \to x=1/3-2,5
  \to x=-13/6
  Vậy x=-13/6
  b)
  3 1/3x+6 3/4=-9,5
  \to 10/3x+27/4=-9,5
  \to 10/3x=-9,5-27/4
  \to 10/3x=-65/4
  \to x=-65/4:10/3
  \to x=-39/8
  Vậy x=-39/8
  c)
  17/2-|2x-3/4|=-7/4
  \to |2x-3/4|=17/2-(-7/4)
  \to |2x-3/4|=41/4
  Trường hợp 1:
  2x-3/4=41/4
  \to 2x=41/4+3/4
  \to 2x=11
  \to x=11/2
  Trường hợp 2:
  2x-3/4=-41/4
  \to 2x=-41/4+3/4
  \to 2x=-19/2
  \to x=-19/4
  Vậy x\in{-19/4;11/2}
   

  Trả lời

Viết một bình luận