Toán Lớp 6: Hưởng ứng chương trình “Chung tay đấy lùi COVID-19. Lớp 6A chuẩn bị 120 chai nước sát khẩn mini, 150 hộp khẩu trang và 90 bánh xà phòng

Toán Lớp 6: Hưởng ứng chương trình “Chung tay đấy lùi COVID-19. Lớp 6A chuẩn bị 120 chai nước sát khẩn mini, 150 hộp khẩu trang và 90 bánh xà phòng Lifebuoy để ủng hộ các bạn học sinh vùng cao. Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu gói quà, số hộp khẩu trang bằng nhau, số chai nước sát khuẩn bằng nhau, số bánh xà phòng bằng nhau. Khi đó hãy tính số chai nước sát khuẩn, số hộp khẩu trang và số bánh xà phòng trong mỗi gói quà.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Hưởng ứng chương trình “Chung tay đấy lùi COVID-19. Lớp 6A chuẩn bị 120 chai nước sát khẩn mini, 150 hộp khẩu trang và 90 bánh xà phòng”

 1. Giải đáp:
   có thể chia nhiều nhất 30 gói quà
  số chai sát khuẩn trong một hộp là: 120:30=4[chai]
  số hộp khẩu trang trong một hộp là:150:30=5[hộp]
  số bánh xà phòng lifebouy trong một hộp là: 90:30=3[bánh xà phòng]
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số hộp nhiều nhất có thể chia là ước chung lớn nhất của 90,120,150

Viết một bình luận