Toán Lớp 6: Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp sau đây: a) A = {0; 5; 10; 15;-; 100} b) B = {111; 222; 333;…; 999}

By Dương

Toán Lớp 6: Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp sau đây:
a) A = {0; 5; 10; 15;….; 100}
b) B = {111; 222; 333;…; 999}
c) C = {1; 4; 7; 10;13;…; 49}
Viết một bình luận