Toán Lớp 6: giúp với: x(2.y+1)=8 (tìm x và y nhé)

Toán Lớp 6: giúp với:
x(2.y+1)=8
(tìm x và y nhé)

TRẢ LỜI

 1. x( 2.y+1 )=8
  Vì 2.y+1 là số lẻ nên 2.y+1 là ước lẻ của 8.Số 8 có ước lẻ là 1 và -1 :
  -Nếu 2.y+1 = 1 thì y=0 và x=8
  -Nếu 2.y+1 = -1 thì y=-1 và x=-8
  Vậy x và y = 0; 8 hoặc x và y = -1; -8

  Trả lời
 2. Ta có: 2y+1 lẻ
  =>8 = 1.8=(-1).(-8)
  Ta có bảng sau:
  x                8       -8
  2y+1         1        -1
  y                0       -1
  Vậy (x;y)=(8;0) hoặc (-8;-1)

  Trả lời

Viết một bình luận