Toán Lớp 6: Đơn giản biểu thức sau: a/ (a–b) – (b+c) + (c–a) – (a–b–c) b/ – (a–b–c) + (–a+b–c) – (–a+b+c)

Toán Lớp 6: Đơn giản biểu thức sau: a/ (a–b) – (b+c) + (c–a) – (a–b–c) b/ – (a–b–c) + (–a+b–c) – (–a+b+c)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu hỏi
  a/ (a–b) – (b+c) + (c–a) – (a–b–c)
  b/ – (a–b–c) + (–a+b–c) – (–a+b+c)
  Câu trả lời

  Trả lời

Viết một bình luận