Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: D. Đại số tổ hợp 1. Phép đếm 2. Hoán vị 3. Chỉnh hợp 4. Tổ hợp E. Nhị thức Newton 1. Khai triển nhị thức Newton 2. Tam giác Pascal 3. C

Toán Lớp 6: D. Đại số tổ hợp
1. Phép đếm
2. Hoán vị
3. Chỉnh hợp
4. Tổ hợp
E. Nhị thức Newton
1. Khai triển nhị thức Newton
2. Tam giác Pascal
3. Cách giải phương trình
F. Xác suất
G. Dãy số
1. Tính đơn điệu dãy số
2. Tính chặn của dãy số
H. Cấp số cộng
1. Định nghĩa
2. Tính chất
3. Tổng n số hạng đầu tiên cấp số cộng
I. Cấp số nhân
1. Định nghĩa
2. Tính chất
3. Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân
K. Giới hạn của dãy số
1. Định nghĩa
2. Tính chất
3. Một số giới hạn cơ bản cần nhớ
4. Cách tìm giới hạn
L. Giới hạn của hàm số
M. Hàm số liên tục
1. Xét tính liên tục của hàm số
2. Tìm m để hàm số liên tục tại điểm đã chỉ ra
3. Chứng minh phương trình vô nghiệm
N. Đạo hàm của hàm số
1. Bảng các đạo hàm
2. Các quy tắc tính đạo hàm

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  D. Đại số tổ hợp
  1. Phép đếm
  2. Hoán vị
  3. Chỉnh hợp
  4. Tổ hợp
  E. Nhị thức Newton
  1. Khai triển nhị thức Newton
  2. Tam giác Pascal
  3. Cách giải phương trình
  F. Xác suất
  G. Dãy số
  1. Tính đơn điệu dãy số
  2. Tính chặn của dãy số
  H. Cấp số cộng
  1. Định nghĩa
  2. Tính chất
  3. Tổng n số hạng đầu tiên cấp số cộng
  I. Cấp số nhân
  1. Định nghĩa
  2. Tính chất
  3. Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân
  K. Giới hạn của dãy số
  1. Định nghĩa
  2. Tính chất
  3. Một số giới hạn cơ bản cần nhớ
  4. Cách tìm giới hạn 
  L. Giới hạn của hàm số
  M. Hàm số liên tục
  1. Xét tính liên tục của hàm số 
  2. Tìm m để hàm số liên tục tại điểm đã chỉ ra
  3. Chứng minh phương trình vô nghiệm
  N. Đạo hàm của hàm số
  1. Bảng các đạo hàm
  2. Các quy tắc tính đạo hàm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )