Toán Lớp 6: chứng tỏ `B = 1/2^2+1/5^2+1/6^2+1/7^2 +1/8^2<1`

By Quỳnh

Toán Lớp 6: chứng tỏ
B = 1/2^2+1/5^2+1/6^2+1/7^2 +1/8^2<1
Viết một bình luận