Toán Lớp 6: : Cho tập hợp M = { 4; 5; 6; 7; 8; 9}, ta có thể viết tập hợp M dưới dạng: Ai trả lơig nhanh nhất mik cho hay và 5 sao

By Thanh Tú

Toán Lớp 6: : Cho tập hợp M = { 4; 5; 6; 7; 8; 9}, ta có thể viết tập hợp M dưới dạng:

Ai trả lơig nhanh nhất mik cho hay và 5 sao
Viết một bình luận