Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Cho dãy số 0; 1; 2; 3; 4; 9 ; 16;25 Hãy viết số tập hợp B các số thuộc dãy số trên bawngf cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần

Toán Lớp 6: Cho dãy số 0; 1; 2; 3; 4; 9 ; 16;25 Hãy viết số tập hợp B các số thuộc dãy số trên bawngf cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tửCho dãy số 0; 1; 2; 3; 4; 9 ; 16;25 Hãy viết số tập hợp B các số thuộc dãy số trên bawngf cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó của tập hợp đó

Comments ( 2 )

 1. Sửa đề:
  Cho dãy số 0; 1;4; 9 ; 16;25;… Hãy viết số tập hợp B các số thuộc dãy số trên bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử.
  Lời giải:
  Tính chất đặc trưng:
  B={a\inNN|a^2}
  Giải thích:
  Các thành phần của tập hợp này đều là kết quả bình phương của các số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn và bắt đầu từ 0;1;2;3;…;n
   

 2. Đề : (mình cũng thấy nó sai sai)
  Cho dãy số 0;1;4;……. Hãy viết số tập hợp B các số thuộc dãy số trên bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử.
  Giải:
  Ta có nhận xét :
  0=0²
  1=1²
  4=2²
  Ta nhận thấy các số sau đều là các số bình phương mũ 2
  Vậy ⇒ B={a∈N | a²}
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình