Toán Lớp 6: Cho B=1+4+4²+4³+–+4⁵⁸+4⁵⁹ ,hãy chứng tỏ A chia hết cho 5

By Bích Hằng

Toán Lớp 6: Cho B=1+4+4²+4³+……..+4⁵⁸+4⁵⁹ ,hãy chứng tỏ A chia hết cho 5
Viết một bình luận