Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: cho A= 2+ 2 mũ 2+ 2 mũ3 + -+ 2 mũ 60.Chứng tỏ rằng 15 là ước của A b) Tìm số tự nhiên n sao cho 2n-5 chia hết cho n-1 Giải chi tiết

Toán Lớp 6: cho A= 2+ 2 mũ 2+ 2 mũ3 + ….+ 2 mũ 60.Chứng tỏ rằng 15 là ước của A
b) Tìm số tự nhiên n sao cho 2n-5 chia hết cho n-1
Giải chi tiết giúp mình.Mình đang cần gấp

Comments ( 2 )

 1. a)A=2+2^2+2^3+……………..+2^60
  A=(2+2^2+2^3+2^4)+…………………..+(2^57+2^58+2^59+2^60)
  A=2.(1+2+2^2+2^3)+……………………..+2^57.(1+2+2^2+2^3)
  A=2.15+…………………..+2^57. 15
  A=15.(2+…………………+2^57)
  Vì 15vdots15
  =>Avdots15
  =>15in Ư(A)
  b)2n+5vdotsn+1
  Vì n+1vdotsn+1
  => 2(n+1)vdotsn+1
  => 2n+2vdotsn+1
  => (2n+5)-(2n+2)vdotsn+1
  => 3vdotsn+1
  => n+1∈Ư(3)
  => n+1={1;3}
  => n={0;2} 

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, -Ta có: A = 2+2^2+2^3+……+2^60
  => A=(2+2^2+2^3+2^4)+……+(2^57+2^58+2^59+2^60)
  => A=2 . (1 +2+4+8)+………2^57 . (1+2+4+8)
  =>A = 15 . ( 2 +……….+2^57 ) vdots 15
  => A vdots 15
  => 15 là Ư(A) (đpcm)
  b, 2n-5 vdots n-1
  <=> 2.(n-1)+2-5 vdots n-1
  <=> 3 vdots n-1
  => n-1 in Ư(3) = { -1; 1; -3; 3 }
  => n in { 0; 2; -2; 4 }
  -Mà n in NN nên => n in { 0; 2; 4 }
            Vậy n in { 0; 2; 4 } thì TMĐB

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla