Toán Lớp 6: Câu 15 tính tổng cảu các phần tử của tập hợp M= { x € Z / -20

By Hoàng Hà

Toán Lớp 6: Câu 15 tính tổng cảu các phần tử của tập hợp M= { x € Z / -20

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Câu 15 tính tổng cảu các phần tử của tập hợp M= { x € Z / -20<x<20}”

 1. Answer
  M = {x \in ZZ|-20 < x < 20}
  => M = {-19 ; -18 ; -17 ; … ; 16 ; 17 ; 18 ; 19}
  $\text{Tổng các phần tử của tập hợp là:}$
  (-19) + (-18) + (-17) + … + 16 + 17 + 18 + 19 = 0
  $\text{Vậy M = 0}$

  Trả lời

Viết một bình luận