Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 15 tính tổng cảu các phần tử của tập hợp M= { x € Z / -20

Toán Lớp 6: Câu 15 tính tổng cảu các phần tử của tập hợp M= { x € Z / -20

Comments ( 2 )

 1. Answer
  M = {x \in ZZ|-20 < x < 20}
  => M = {-19 ; -18 ; -17 ; … ; 16 ; 17 ; 18 ; 19}
  $\text{Tổng các phần tử của tập hợp là:}$
  (-19) + (-18) + (-17) + … + 16 + 17 + 18 + 19 = 0
  $\text{Vậy M = 0}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M = {x∈Z/-20<x<20}
  => S = -19-18-17-…+17+18+19 = 0

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )