Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 1: Tìm x biết a) (3x-3^4).6^3=6^5 b) 2.x= -20:10 c) (7x-8^4):2-70=210 d) (3x-3^4).9^3=9^5 Câu 2: Tìm số tự nhiên x, biết: (2x+2^5)

Toán Lớp 6: Câu 1: Tìm x biết
a) (3x-3^4).6^3=6^5
b) 2.x= -20:10
c) (7x-8^4):2-70=210
d) (3x-3^4).9^3=9^5
Câu 2: Tìm số tự nhiên x, biết:
(2x+2^5).8^23=8
Ai trl nhanh thì mk cho ctrlhn ạ:> Mn giúp mk nhanh ạ vì mk đg cần rất gấp=((((

Comments ( 1 )

 1. 1)
  a)(3x-3^4).6^3=6^5
  3x-81=6^5:6^3
  3x-81=36
  3x=36+81
  3x=117
  x=117:3
  x=29
  b)2.x=-20:10
  2.x=-2
  x=-2:2
  x=-1
  c)(7x-8^4):2-70=210
  (7x-4096):2=210+70
  (7x-4096):2=280
  7x-4096=280.2
  7x-4096=560
  7x=560+4096
  7x=4656
  x=4656:7
  x= 4656/7
  d) (3x-3^4).9^3=9^5
  3x-81=9^5:9^3
  3x-81=81
  3x=81+81
  3x=162
  x=162:3
  x=54

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )