Toán Lớp 6: Bài 7: Nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bảo tàng. Tính số học sinh tham quan biết rằng nếu xếp mỗi xe 36, 40 hay 45 học sin

Toán Lớp 6: Bài 7: Nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bảo tàng. Tính số học sinh tham quan
biết rằng nếu xếp mỗi xe 36, 40 hay 45 học sinh đều vừa đủ và số học sinh trong khoảng từ
1000 đến 1100 em

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 7: Nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bảo tàng. Tính số học sinh tham quan biết rằng nếu xếp mỗi xe 36, 40 hay 45 học sin”

 1. Giải đáp:
  1080 học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số học sinh đi tham quan là a (a ∈ N*)
  Vì khi xếp mỗi xe 36; 40; 45 học sinh đều vừa đủ và số học sinh khoảng từ 1000 đến 1100
  ⇒ a ∈ BC(36; 40; 45) và 1000 < a < 1100
  36 = 2².3²
  40 = 2³.5
  45 = 3².5
  BCNN(36; 40; 45) = 2³.3².5 = 360
  BC(36; 40; 45) = {0; 360; 720; 1080; 1440; … }
  Vì 1000 < a < 1100 ⇒ x = 1080

  Trả lời
 2. Giải đáp:1080
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lời giải và giải thích chi tiết:gọi số học sinh tham quan là x (x thuộc N*)
  Ta có x chia hết cho 36; x chia hết cho 40; x chia hết cho 45 và khoảng từ 100 đến 1100 em
  Suy ra x thuộc BCNN(36;40;45)
  36=2^2 x 3^2
  40= 2^3 x 5
  45=3^2 x5
  BCNN(36,40,45) = 2^3 x 3^2×5= 8x9x5=360
  BC(36,40,45)=B(360)={0;360;720;1080;1440;…)
  Vì x khoảng từ 1000 đến 1100
  Nên x = 1080

  Trả lời

Viết một bình luận