Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 3( 1,5 điểm): Hai đội công nhân trồng được một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội một đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội hai đã trồn

Toán Lớp 6: Bài 3( 1,5 điểm): Hai đội công nhân trồng được một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội một đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội hai đã trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200 cây?

Comments ( 1 )

 1. Gọi số cây mỗi đội phải trồng là x (cây)
  Vì x vdots $\left \{ {{8} \atop {11}} \right.$ ⇒ x ∈ BC (8 ; 11) và 100 $\leq$ x $\leq$ 200
  Ta có :
  8 = 2^{3} 
  11 = 11
  ⇒ $BCNN$ (8 ; 11) = 2^{3} . 11 = 88
  ⇒ BC (8 ; 11) = B (88) = {0 ; 88 ; 176 ; 264 ; …}
  ⇒ x = 176
  Vậy số cây mỗi đội phải trồng là 176 cây .
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )