Toán Lớp 6: Bài `11`: `1` liên đội thiếu niên khi xếp hàng `2`, hàng `3`, hàng `4`, hàng `5`, hàng `6` đề thừa `1` người. Tính số đội viên của liên

By Linh

Toán Lớp 6: Bài 11: 1 liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đề thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội đó biết số đó trong khoảng từ 100 -> 150.
Viết một bình luận