Toán Lớp 6: Bài 1. Tính tổng: a) 1+(-2)+3+(-4)+…+19+(-20) b) 1-2+3-4+…+99-100 c) 2-4+6-8+…-48+50 d) 1-2-3+4+…+97-98-99+100

Toán Lớp 6: Bài 1. Tính tổng:
a) 1+(-2)+3+(-4)+…+19+(-20)
b) 1-2+3-4+…+99-100
c) 2-4+6-8+…-48+50
d) 1-2-3+4+…+97-98-99+100

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 1. Tính tổng: a) 1+(-2)+3+(-4)+…+19+(-20) b) 1-2+3-4+…+99-100 c) 2-4+6-8+…-48+50 d) 1-2-3+4+…+97-98-99+100”

 1. Bài 1: Tính tổng.
  a) 1+(−2)+3+(−4)+…+19+(−20) (có 20 số hạng)
  =[1+(−2)]+[3+(−4)]+…+[19+(−20)] (có 10 cặp như vậy)
  =(−1)+(−1)+…+(−1) (tổng của 10 số (-1)
   1−2+3−4+…+99−100 (có 100 số hạng)
  =(1−2)+(3−4)+…+(99−100) (có 50 cặp như vậy)
  =(−1)+(−1)+…+(−1) (tổng của 50 số (-1))
  c) 2−4+6−8+…−48+50 (có 25 số hạng)
  =(2−4)+(6−8)+…+(46−48)+50 (có 24 cặp như vậy)
  =(−2)+(−2)+…+(−2)+50 (tổng của 12 số (-2))
   

 2. Giải đáp
  a)
  Giải thích các bước giả
  a)1+(-2)+3+(-4)+…+19+(-20)
  =1+(-2)+3+(-4)+ …+19+(-20) có 20 số hạng
  =[1+(-2)]+[3+(-4)]+….+[19+(-20)] có 10 cặp
  = (-1)+(-1)+…+(-1) tổng có 10 số( -1)
  =(-10)
  b)1-2+3-4+ ….+99-100
  =1-2+3-4+…+99-100 có 100 số hạng
  =[1-2]+[3-4]+….+[9-100] có 50 cặp
  =(-1)+(-1)+….+(-1) tổng có 50 số (-1)
  =(-50)
  c)2-4+6-8+…+46-48+50
  =2-4+6-8+…+46-48+50 có 25 số hạng
  =[2+4]+[6-8]+….+[46-48]+50 có 24 cặp và một số hạng
  =(-2)+(-2)+….+(-2)+50 tổng của 12 số (-2) bà một số hạng
  =(-2).12 +50
  =26
  d)1-2-3+4+….+97-98-99+100
  =1-2-3+4+….+97-98-99+100 có 100 số hạng
  =[1-2]-[-3+4]+….+[97-98]-[-99+100] có 50 cặp số hạng
  =(-1)-(-1)+….+(-1)-(-1) hiệu của 50 số (-1)
  =51

Viết một bình luận