Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 1: Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n, các số sau đây là 2 số nguyên tố cùng nhau: n + 2 và n + 3 Bài 2 Cho B= 3^1 + 3^2 + 3^3 +..

Toán Lớp 6: Bài 1: Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n, các số sau đây là 2 số nguyên tố cùng nhau:
n + 2 và n + 3
Bài 2 Cho B= 3^1 + 3^2 + 3^3 +……+ 3^100. Chứng minh rằng B chia hết cho 2.
Các bạn giải có phần giải thích dùm mình ạ. Mình cảm ơn

Comments ( 1 )

 1. Bài 1: Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n, các số sau đây là 2 số nguyên tố cùng nhau: n + 2 và n + 3
  a) Đặt UCLN ( n+2; n+3 ) = d
  => n + 2 chia hết cho d ; n + 3 chia hết cho d
  => n + 3 – n – 2 chia hết cho d
  => 1 chia hết cho d
  => d = 1
  => n + 2 và n + 3 là 2 số nguyên tố cùng nhau
  Bài 2 Cho B= 3^1 + 3^2 + 3^3 +……+ 3^100. Chứng minh rằng B chia hết cho 2. 
  B = 
  B = 
  B = 
  B = 
  B = 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )