Toán Lớp 6: b) – 4x – 100 : 20 = 19. c) (x – 23) . (14 + x) = 0.

By Melanie

Toán Lớp 6: b) – 4x – 100 : 20 = 19.
c) (x – 23) . (14 + x) = 0.
Viết một bình luận