Toán Lớp 6: a) x thuộc ƯC(36,24) và x 20 b) 10 chia hết cho (2x + 1) c) 15 x; 20 x; 35x và x lớn nhất d) 150x; 84x; 30x; và 0

By Lan Anh

Toán Lớp 6: a) x thuộc ƯC(36,24) và x 20
b) 10 chia hết cho (2x + 1)
c) 15 x; 20 x; 35x và x lớn nhất
d) 150x; 84x; 30x; và 0

0 bình luận về “Toán Lớp 6: a) x thuộc ƯC(36,24) và x 20 b) 10 chia hết cho (2x + 1) c) 15 x; 20 x; 35x và x lớn nhất d) 150x; 84x; 30x; và 0<x<”

 1. x E Z ; x<20
  36=2^2 x 3^2
  24=2^3 x 3
  => ƯC(36,24)=2^2 x 3=12
  => ƯC(36,24)=Ước của 6=1;2;3;6;-1;-2;-3;-6 mà x E Z ; x<20
  => x E { 1;2;3;6;-1;-2;-3;-6}
  b,x E Z 
  10 chia hết cho (2x + 1)
  => (2x + 1) là ước của 10 =1;2;5;-1;-2;-5
  Ta có bảng sau
  2x+1   1    2         5     -1      -2          -5
        x   0    1/2      2     -1      – 3/2      -3
  Mà x E Z nên x E {0;2;-1;-3}
  Vậy x E {0;2;-1;-3}
  c,x E Z ; x lớn nhất
  Theo bài ra, ta có x=ƯCLN(15;20;35)
  15=3.5
  20=2^2 . 5
  35=5.7
  =>ƯCLN(15;20;35)=5 mà x E Z; x lớn nhất
  =>x=5
  Vậy x=5
  d)x E Z ; 0<x<6
  Theo bài ra, ta có x E ƯC(150;84;30)
  150=2x3x 5^2
  84=2^2 x 3 x 7
  30=2x3x5
  => ƯCLN(150;84;30)=2×3=6
  =>ƯC(150;84;30)=ước của 6=1;2;3;6;-1;-2;-3;-6 mà x E Z ; 0<x<6
  => x={1;2;3}
  Vậy x={1;2;3}
  Xin hay nhấT

  Trả lời

Viết một bình luận