Toán Lớp 6: a)-6x-12 với x=-2; b)-4y+20 với y=-8.

Toán Lớp 6: a)-6x-12 với x=-2;
b)-4y+20 với y=-8.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận