Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 70 chia hết cho x;84 chia hết cho x;140 chia hết cho x và >8

Toán Lớp 6: 70 chia hết cho x;84 chia hết cho x;140 chia hết cho x và >8

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gửi bạn!
  Mong câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho bạn!

  toan-lop-6-70-chia-het-cho-84-chia-het-cho-140-chia-het-cho-va-8

  Vì 70 ; 84 ; 140 \vdots x => x ∈ ƯC(70 ; 84 ; 140)
  Ta có :
  70 = 2 .5 . 7
  84 = 2^2 . 3 . 7
  140 = 2^2 . 5 . 7
  => ƯCLN(70 ; 84 ; 140) = 2 . 7 = 14
  => ƯC(70 ; 84 ; 140) ∈ Ư(14) = {1 ; 2 ; 7 ; 14}
  Mà x > 8 => x = 14
  Vậy x = 14
  #dtkc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai