Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: -7(3x – 5) + 2(7x – 14) = 28 x. ( x + 3) = 0 (x-2 )(-5x)=0

Toán Lớp 6: -7(3x – 5) + 2(7x – 14) = 28
x. ( x + 3) = 0
(x-2 )(-5x)=0

Comments ( 1 )

 1. $#BenOkk$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. -7(3x – 5) + 2(7x – 14) = 28
  <=> −21x+35+2(7x−14)=28
  <=> −21x+35+14x−28=28
  <=> −21x+7+14x=28
  <=> −7x+7=28
  <=> −7x+7−7=28−7
  <=> −7x=28−7
  <=> −7x=21
  <=> x=21/{−7}
  <=> x=−3
  $\\$
  $\\$
  b, x. ( x + 3) = 0
  <=> x^2+3x=0
  $x=\frac{-{\color{#e8710a}{b}} \pm \sqrt{{\color{#e8710a}{b}}^{2}-4{\color{#c92786}{a}}{\color{#129eaf}{c}}}}{2{\color{#c92786}{a}}}$
  – Khi ở dạng chuẩn, hãy tìm a, b và c của phương trình ban đầu và gán các giá trị đó vào công thức nghiệm của phương trình bậc hai.
  $x^{2}+3x=0$
  $a={\color{#c92786}{1}}$
  $b={\color{#e8710a}{3}}$
  $c={\color{#129eaf}{0}}$
  <=> $x=$$\frac{−3±\sqrt{3^2−4⋅1⋅0}}{2⋅1}$
  <=> $x=$$\frac{−3±\sqrt{9−4⋅1⋅0}}{2⋅1}$
  <=> $x=$$\frac{−3±\sqrt{9+0}}{2⋅1}$
  <=> $????=$$\frac{−3±3}{2⋅1}$
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{-3+3}{2}\\x=\frac{-3-3}{2}\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-3\end{array} \right.\)
  $\\$
  $\\$
  c, (x-2 )(-5x)=0
  −5(x−2)x=0
  −5x^2+10x=0
  −5(x^2−2x)=0
  −5(x−2)????=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x−2=0\\x=0\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=0\end{array} \right.\)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )