Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: -18 chia hết cho 5 không? vì sao? mn giúp với ạ cảm ơn nhìu!!!

Toán Lớp 6: -18 chia hết cho 5 không? vì sao?
mn giúp với ạ cảm ơn nhìu!!!

Comments ( 2 )

 1. $\text{Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{Dấu hiệu chia hết cho 5 : Các chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 }$
  $\text{-Mà chữ số tận cùng của số 18 là: 8 }$
   ⇒18 \cancel{vdots} 5

 2. $\text{-18 $\not\vdots$ 5}$
  $\text{Gỉai thích}$
  $\text{Cách 1:}$
  $\text{Vì dấu hiệu chi hết cho 5 là các số có chữ số tận cùng là 0 và 5}$
  $\text{Cách 2:}$
  $\text{-18:5=-3,6}$
  $\text{Mà -3,6$\neq$ 5}$
  $\text{Vậy -18:5 không chia hết cho 5}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla