Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a. Tỉ số phần trăm của hai số 7,5 và 25 là : -… b. Tìm 40,5 % của 200 là -.. Tính giá trị biể

Toán Lớp 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a. Tỉ số phần trăm của hai số 7,5 và 25 là : …….
b. Tìm 40,5 % của 200 là ……
Tính giá trị biểu thức :
a. 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789
b. 50 – 3,4 × (87 : 25 )
Một lớp học có 35 học sinh . Số học sinh nam bằn 3/4 số học sinh nữ . Hỏi số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam bao nhiêu em ? ( nhớ vẽ sơ đồ )
Tính bằng cách thuận tiện nhất :
2,3 × 4,5 + 2,3 × 2,5 + 2,3 × 1,5 × 2
Mong mn giúp ạ

Comments ( 2 )

 1. Bài 1:
  a,30%
  Tỉ số phần trăm của hai số 7,5 và 25 là:
  7,5:25xx100=30%
  b,81
  40,5% của 200 là:
  200xx40,5:100=81
  Bài 2:
  a,43,2:12xx0,5+4,789
  =3,6xx0,5+4,789
  =1,8+4,789
  =6,589
  b,50-3,4xx(87:25)
  =50-3,4xx3,48
  =50-11,832
  =38,168
  Bài 3:
  Ta có sơ đồ:
  Học sinh nam: |—–|—–|—–|              }     Tổng 35 học sinh.
  Học sinh nữ:    |—–|—–|—–|——|    }
  Tổng số phần bằng nhau là:
  3+4=7( phần )
  Giá trị 1 phần là:
  35:7=5
  Số học sinh nam là:
  5xx3=15( học sinh )
  Số học sinh nữ là:
  5xx4=20( học sinh )
           Đáp số: Nam 15 học sinh.
                        Nữ 20 học sinh.
  Bài 4:
  2,3xx4,5+2,3xx2,5+2,3xx1,5xx2
  =2,3xx4,5+2,3xx2,5+2,3xx3
  =2,3xx(4,5+2,5+3)
  =2,3xx10
  =23

 2. Bài 1:
  a) Tỉ số phần trăm của 7,5 và 25 là:
       (7,5)/(25) xx 100% = 30%
                                       Đáp số: 30%
  b) 40,5% của 200 là:
       200 xx 40,5 : 100 =81
                                     Đáp số: 81
  Bài 2:
  a) 43,2:12xx0,5+4,789
  =1,8+4,789
  =6,589
  b) 50-3,4xx(87:25)
  =50-3,4xx3,48
  =50-11,832
  =38,168
  Bài 3:
  Ta có sơ đồ:
  Nam: |—-|—-|—-|
  Nữ:    |—-|—-|—-|—-|
  Tổng số phần bằng nhau là:
  3 + 4 = 7 (phần)
  Số học sinh nam là:
  35 : 7 xx 3 = 15 (học sinh)
  Số học sinh nữ là:
  35 : 7 xx 4 = 20 (học sinh)
  Đáp số: Nam: 15 học sinh
               Nữ: 20 học sinh
  Bài 4:
  2,3xx4,5+2,3xx2,5+2,3xx1,5xx2
  =2,3xx4,5+2,3xx2,5+2,3xx3
  =2,3xx(4,5+2,5+3)
  =2,3xx10
  =23
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )