Toán Lớp 5: Viết câu trả lời thích hợp. Một tấm áp phích cổ động chống dịch Covid hình chữ nhật có chiều dài là 2m; chiều rộng bằng 40% chiều dài.

By Uyên Trâm

Toán Lớp 5: Viết câu trả lời thích hợp. Một tấm áp phích cổ động chống dịch Covid hình chữ nhật có chiều dài là 2m; chiều rộng bằng 40% chiều dài. Diện tích của tấm áp phích đó

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Viết câu trả lời thích hợp. Một tấm áp phích cổ động chống dịch Covid hình chữ nhật có chiều dài là 2m; chiều rộng bằng 40% chiều dài.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều rộng tấm áp phích đó là:
         2 × 4 : 100 = 0,8 (m)
  Diện tích  của tấm áp phích đó là:
          2 × 0,8 = 1,6 (m²)
                        Đáp số: 1,6m²

  Trả lời

Viết một bình luận