Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Viết câu trả lời thích hợp. Một tấm áp phích cổ động chống dịch Covid hình chữ nhật có chiều dài là 2m; chiều rộng bằng 40% chiều dài.

Toán Lớp 5: Viết câu trả lời thích hợp. Một tấm áp phích cổ động chống dịch Covid hình chữ nhật có chiều dài là 2m; chiều rộng bằng 40% chiều dài. Diện tích của tấm áp phích đó

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều rộng tấm áp phích đó là:
         2 × 4 : 100 = 0,8 (m)
  Diện tích  của tấm áp phích đó là:
          2 × 0,8 = 1,6 (m²)
                        Đáp số: 1,6m²

 2. Chiều rộng của tấm áp phích là:
  2 : 100 × 40 = 0,8(m)
  Diện tích tấm áp phích là:
  2 × 0,8 = 1,6(m^2)
  Đáp số: 1,6m^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )